Alyeshina Izba (Alyesha's Log Hut), guest house

Lyenin st., 53, building 3, the village of Karpogori, Pinyezhskiy district, 164600