Gostiniy Dvor, hotel

The village of Privodino, Kotlasskiy district, 165391