Zyelyenaya Dyeryevnya - Solovki (Green Village - Solovki), guest house

Sivko st., 20, the village of Solovyetskiy, Primorskiy district, 164070